Menu fechado

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Rio de Janeiro (RENMEI) – Rio de Janeiro-RJ

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Rio de Janeiro (RENMEI) - Rio de Janeiro-RJ
Compartilhe

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro (RENMEI)

A Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro (RENMEI) é entidade herdeira do Rio Sport Club, fundado em 1948.

Histórico de presidentes

Akiyoshi Shikada (desde 2001 – Nikkei-Rio), Shinichi Iwazawa (1955-1956 – Piranema), Toshio Tomimori (1957), Tooru Okazaki (1958 – Itaguaí), Masayoshi Wakigawa (1959-1960, 1967-1978 – Niterói), Genji Matsunaga (1961–962 – Itaguaí), Shinobu Sudo (1963-1964 – Santa Cruz), Hitoshi Makimoto (1979-1984 – Piranema), Rimpei H:ara (1985-1994 – Tinguá), Kazushi Sugahara (1995-1998 – Niterói) e Akio Miyamoto (1999-2000 – Nikkei-Rio).

Endereço


Av. Franklin Roosevelt, 39, sala 919 – Castelo
20021-120 – Rio de Janeiro-RJ

Telefone

(21) 2533-0940, 2533-0047

Site

E-mail

[email protected]

Facebook

https://www.facebook.com/renmeirj/

Logomarca

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Rio de Janeiro (RENMEI) - Rio de Janeiro-RJ
Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Rio de Janeiro (RENMEI) – Rio de Janeiro-RJ

Saiba mais

Associação Nikkei do Rio de Janeiro – Rio Nikkei – Rio de Janeiro-RJ